+3670 329 1182
6000 Kecskemét, Kőrösi-hegy 36.
info@legohome.hu

TRT Kecskemét

Kecskemét TRT, másnéven Kecskemét Településrendezési Terve

(1) Nyissuk meg a terkep.kecskemet.hu-t
(2) Bal felső sarokba írjuk be a hrsz.-t (helyrajzi számot)
(3) Lenti adatok alapján értelmezzük a térképen szereplő információkat

Területek építési övezetei

1,. szám: Kialakítható legkisebb telekterület

2,. szám: Beépítési mód:

3,. szám: max. beépíthetőség

4,. szám: max. épületmagasság:

2.1. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A beépítésre szánt területek építési övezetei

A B C
1 területfelhasználási egység (általános használat) építési övezet 

(sajátos használat)

betűjel
2 lakóterület

 

 

 

nagyvárosias Ln
3 kisvárosias Lk
4 kertvárosias Lke
5 falusias Lf
6 falusias lakókertes Lfk
7 vegyes terület

 

településközpont Vt
8 intézmény Vi
9 gazdasági terület kereskedelmi, szolgáltató Gksz
10 ipari Gip
11 különleges beépítésre szánt terület

 

 

 

 

sportolási, szabadidős, turisztikai K-Sp
12 hulladéklerakó K-Hull
13 honvédelmi K-Hon
14 közlekedési K-Közl
15 intermodális csomópont K-Közl-ICS
16 temető  K-T 
17 szennyvíztisztító K-Sz
18 mezőgazdasági üzemi K-Mü
19 lovasturisztikai K-Lo

 

2.2. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A beépítésre nem szánt területek övezetei

A B C
1 területfelhasználási egység (általános használat) övezet 

(sajátos használat)

betűjel
2 közlekedési terület

  

közlekedési, közmű és hírközlési Köu
3 kötöttpályás vasúti Kök
4 légi Köl
5 zöldterület

 

közpark Zkp
6 közkert Zkk
7 erdőterület 

 

védelmi erdő Ev
8 gazdasági erdő Eg
9 közjóléti erdő Ek
10 mezőgazdasági terület

 

  

általános árutermelő Máá
11 általános tanyás Mát
12 általános fásítási kötelezettségű Máf
13 kertes városkörnyéki Mkv
14 kertes  Mk
15 vízgazdálkodási terület V
16 természetközeli terület Tk
17 különleges beépítésre nem szánt terület sportolási Kb-Sp
18 nyersanyagkitermelés, -feldolgozás célú Kb-B
19 burkolt köztér Kb-Ktb
20 fásított köztér Kb-Ktf
21 megújúló energiahasznosítási Kb-En
22 zöldfelületi jellegű Kb-Z
23 öko-lakópark Kb-Öko

 

2.3. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az övezeti jel számjeleihez tartozó előírások

A B C D E
1 számjel 1. legkisebb kialakítható telekméret négyzetméterben 2. beépítési mód 3. beépítettség megengedett legnagyobb mértéke százalékban 4. megengedett legnagyobb épületmagasság méterben
2 0 kialakult kialakult kialakult kialakult
3 1 250 szabadonálló 10 4,5
4 2 450 oldalhatáron álló 20 5,5
5 3 600 ikerházas 30 6
6 4 720 csoportházas 40 7,5
7 5 900 zártsorú 50 9,5
8 6 1200 keretes 60 10,5
9 7 1500 70 12,5
10 8 3000 80 16
11 9 4000 gazdasági és K-Mü területek épületmagassága 43. § (2) szerint

 

2.4. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A telekszélességre vonatkozó előírások

A B C D E F G
1 kialakítható legkisebb telekterület kialakítható legkisebb telekszélesség (méter)
2 szabadon-álló oldal-határon álló ikerházas csoportházas zártsorú keretes
3 250 m2 9 8 8
4 450 m2 16 14 10 10 10
5 600 m2 18 15 10 10 10 10
6 720 m2 18 16 10 10 10 10
7 900 m2 18 16 12 12 12 12
8 1200 m2 18 16 12 12 12
9 1500 m2 18 16
10 3000 m2 40

 

2.5. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az elhelyezhető rendeltetési egységek meghatározása

A B C
1 az övezetre előírt megengedett legnagyobb épületmagasság  alapeset ha az előírt parkoló szükséglet közterület felől egy behajtón keresztül megközelített telken, a fő rendeltetésű épületekkel egy tömegben vagy térszín alatt biztosított
2 5,5 méterig  0,6 0,8
3 7,5 méterig 1 1,3
4 9,5 méterig 1,5 1,9
5 9,5 méter felett 2 2,6

 

2.6. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az építési övezetekben elhelyezhető funkciók

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 az adott övezetben elhelyezhető rendeltetés (E) Ln Lk Lke Lf Lfk Vt Vi Gksz Gip K-Sp K-Hull K-Hon K-Közl K-T K-sz K-Mü K-Lo K-Rept
2 lakó E E E E E E E                  
3 kereskedelmi E E E E E E            
4 szolgáltató E E E E            
5 hitéleti  E E E E                  
6 nevelési E E E E E                  
7 oktatási E E E E E                    
8 egészségügyi E E E E                    
9 szociális E E E E                    
10 kulturális E E E E                    
11 közösségi szórakoztató E E   E                    
12 szállás jellegű E E E E      E               E
13 igazgatási E E   E                  
14 iroda E E   E                  
15 sport E E E E               E
16 üdülő                            
17 kemping                               E
18 szabadidős, turisztikai E E E E E E
19 gazdasági                            
20 kisipari  E E E                
21 bevásárlóközpont                            
22 közlekedési E
23 raktározás            E                  
24 logisztika            E                    
25 vásár                            
26 kiállítás                            
27 kongresszus                              
28 kutatási, fejlesztési  E  E  E  E  E                
29 állat- és növénykert                              
30 ipari E
31 nyersanyag feldolgozás               E                
32 honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági                       E          
33 településüzemeltetés E E E E
34 energiagazdálkodási E E
35 állattartó E E E E E
36 mezőgazdasági       E E                    
37 erdőgazdasági       E E                    
38  egyéb megjegyzés                                

 

2.7. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az építési övezetek közművesítettségi követelményei

A B
1 építési övezet  közművesítettség mértéke
2 Ln teljes
3 Lk teljes, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótló műtárggyal biztosítható.
4 Lke
5 Lf részleges
6 Lfk hiányos
7 Vt teljes, de a szennyvíz elhelyezés a közüzemi szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótló műtárggyal biztosítható.
8 Vi
9 Gksz, Gip részleges, de a szenny- és csapadékvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése, közműpótló berendezésekkel, műtárgyakkal biztosítható, kivéve, ha az egészségügyi, vízügyi, vagy környezetvédelmi hatóság külön jogszabály alapján másként rendelkezik.
10 különleges  hiányos

 

2.8. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

Az Lfk és Lfk övezettel határos Vt jelű övezet előírásai

A B
1 a legkisebb beépíthető telek 1500 m2
2 a legkisebb kialakítható telek 2000 m2
3 a beépíthetőség legnagyobb mértéke 1500 m2 -ig 20 %, 1500 mfeletti telekhányad után 5 %
4 megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 méter
5 legkisebb zöldfelületi arány 60 %
6 beépítési mód szabadon vagy oldalhatáron álló

 

2.9. melléklet a 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

A mezőgazdasági területek építési használatának felső határértékei

A B C D E F
1 Máá

 általános árutermelő

Mát 

általános tanyás

Máf

általános faültetési kötelezettségű

Mk

kertes

Mkv

kertes városkörnyéki

2 kialakítható legkisebb telekméret 50 000 m2 6 000 m2 10 000 m2 720 m2 3 000 m2
3 gazdasági épülettel beépíthető legkisebb telekterület és telekszélesség 50 000 m2

40 méter átlagos szélesség

3 000 m2 kert, szőlő és gyümölcsös művelési ág esetén, 6 000 m2 egyéb művelési ág esetén

30 méter átlagos szélesség

10 000 m2

40 méter átlagos szélesség

720 m2, a nádas, gyep és szántó művelési ág kivételével, 

15 méter szélesség

1 500 m2

15 méter szélesség

4 lakóépülettel beépíthető legkisebb telekterület és telekszélesség 3 000 m2 kert, szőlő és gyümölcsös művelési ág esetén, 6 000 m2 egyéb művelési ág esetén, 

15 méter átlagos szélesség

3 000 m2 kert, szőlő, gyümölcsös és kivett művelési ág esetén, 6 000 m2 egyéb művelési ág esetén, 

15 méter átlagos szélesség

5 beépíthetőség a telek területéhez viszonyítva 2 % 3 % 2 % 3 % 5 %, 1 500 6 000 m2 közötti nagyságú telken, 3 %, 6 000 m2-nél nagyobb telken
6 lakóépület legnagyobb mérete a telek területéhez viszonyítva nem építhető 1,5 % 1 % 1,5 % (Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett, legalább 3000 m2-es és legalább 15 méter széles telken építmény legfeljebb 5%-os beépítettséggel helyezhető el, mely lakóépülettel kihasználható.)